svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"บิ๊กเด่น"ประเดิมมอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ ชูปกป้องสถาบัน เป็นตร.มืออาชีพ

01 ตุลาคม 2565

“บิ๊กเด่น”ฟิต ประเดิมหน้าที่ ผบ.ตร. วันแรก มอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ 10 เรื่อง ชูปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน มอบงาน“บิ๊กโจ๊ก”คุมสืบสวน “บิ๊กต่อ”ป้องกันปราบปราม

วันนี้ (1 ต.ค.65) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อมเชิญข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ รอง ผบ.ตร.- ผบก. จำนวน 250 นาย เข้ารับฟังนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 


โดยย้ำปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ชูวิสัยทัศน์ ความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน พร้อมแบ่งมอบงานให้ รอง ผบ.ตร.รับผิดชอบ  

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่จะทำเพื่อประชาชนเป็นลำดับแรกมี 3 เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และ การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยรวม  

                   "บิ๊กเด่น"ประเดิมมอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ ชูปกป้องสถาบัน เป็นตร.มืออาชีพ    "บิ๊กเด่น"ประเดิมมอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ ชูปกป้องสถาบัน เป็นตร.มืออาชีพ


สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่จะทำให้ข้าราชการตำรวจ มี 2 เรื่อง คือ การสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ SOP รวมถึงการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายให้เพียงพอ 

และอีกเรื่อง คือ การดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจกำลังพล เช่น หากตำรวจบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องได้รับการเยียวยาทันที อาคารที่ทำการ ที่พักอาศัย ต้องมีอย่างเพียงพอ โครงการทำดีมีรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ เป็นต้น  

                         "บิ๊กเด่น"ประเดิมมอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ ชูปกป้องสถาบัน เป็นตร.มืออาชีพ    "บิ๊กเด่น"ประเดิมมอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ ชูปกป้องสถาบัน เป็นตร.มืออาชีพ


ส่วนนโยบายหลักที่จะใช้ในการบริหารราชการหลัก ของ ตร. มี 10 เรื่อง คือ  


1. พิทักษ์ เทิดทูน และเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 


2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตํารวจ 


3. การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 


4. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน 


5. เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตํารวจกับประชาชนโดยเปิดช่องทางรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน 


6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจ 


7. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตํารวจทุกสายงานโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง 


8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้  


9. ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับการทํางานของตํารวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


10. เสริมสร้างระเบียบวินัยควบคุมดูแลความประพฤติและป้องกันมิให้ข้าราชการตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

           "บิ๊กเด่น"ประเดิมมอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ ชูปกป้องสถาบัน เป็นตร.มืออาชีพ    "บิ๊กเด่น"ประเดิมมอบนโยบายตำรวจทั่วประเทศ ชูปกป้องสถาบัน เป็นตร.มืออาชีพ


 ทั้งนี้ ตำรวจต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เรียนรู้ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน 


ขณะเดียวกัน ผบ.ตร. ได้ลงนามคำสั่งแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละท่าน เช่น 


พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รับผิดชอบงานสืบสวน 


พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม 


พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รับผิดชอบงานมั่นคงและกิจการพิเศษ 


พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รับผิดชอบงานบริหาร เป็นต้น 


"ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองมีเวลา 365 วัน แต่คิดว่าเราทำมาตลอดชีวิตราชการ ตอนนี้ได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ต้องทำให้ดีที่สุด อยากให้ตำรวจทุกคนเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าไปแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที อยากให้ตำรวจเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน" ผบ.ตร. กล่าว