ครม.เคาะงบ 2.7 หมื่นล้าน ให้ สปสช.จ่ายค่าบริการรักษาโควิด ก.ย.- พ.ย.65

13 ก.ย. 2565 | 09:15 น.

ครม. อนุมัติงบ 2.7 หมื่นล้านบาทให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคโควิด -19 ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 

13 กันยายน 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ได้เห็นชอบโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2565 รอบที่ 5 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการ สถานพยาบาล ที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19  

 

สำหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 รวม 3 เดือน วงเงิน 27,562.56 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564) วงเงิน 25,845.84 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 1,716.71 ล้านบาท ให้ สปสช. ดำเนินการโดยใช้จ่ายจากแหล่งอื่น อาทิ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ สปสช. เร่งดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในกลุ่มที่หน่วยบริการ สถานพยาบาลที่อยู่ระหว่าง หรือคาดว่าจะส่งเบิกทันตามเวลาที่กำหนดไว้ (ธ.ค. 2565)  ว่ามีการบริการจริง พร้อมทั้งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

พร้อมกันนี้ ครม. ได้อนุมัติหลักการกลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 6 โครงการซึ่งเกี่ยวกับการการดูแลโรคโควิด19 รวมวงเงิน 13,124.102 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง วงเงิน 12,123.109 ล้านบาทและกลุ่มบุคลากรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน วงเงิน 2,167.354 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้ใช้จ่ายจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 จำนวน 12,123.109 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 1,000.99 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งอื่นที่เหมาะสมต่อไป สำหรับ 6 โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1.โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่:กรณีโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

2.ค่าตอบแทนบุคลากรนอกภารกิจปกติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.โครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ของกรมการแพทย์ 

4.โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ของกรมสุขภาพจิต

6.โครงการสนับสนุนการจัดบริหารทางกาแพทย์และสาธารณสุขรองรับการระบาดของโควิด19 ของกรมอนามัย