รัฐบาลขอฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณ 66 สร้างสรรค์ อย่าหวังผลทางการเมือง

31 พ.ค. 2565 | 02:40 น.

โฆษกรัฐบาล รับอภิปรายงบประมาณปี 66 วันแรก นายกฯ มั่นใจรัฐบาลสามารถตอบทุกข้อซักถาม วอนฝ่ายค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ให้ประชาชนได้รับความรู้รอบด้าน อย่าหวังแค่ผลประโยชน์ทางการเมือง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย

 

รวมถึงเตรียมความพร้อมการตอบคำถามและชี้แจงทุกข้อสงสัยให้กระจ่างชัดเจน ให้ประชาชนคลายความกังวล โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงต่างๆ ต้องมีคำตอบสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

ทั้งนี้มั่นใจรัฐบาลสามารถตอบทุกข้อซักถามด้วยข้อเท็จจริง ประชาชนที่ติดตามการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังจะได้ทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ด้วย  

สำหรับการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่รัฐบาลได้นำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

 

รวมทั้ง (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โฆษกรัฐบาล กล่าวด้วยว่า รัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ประชาชนได้รับความรู้จากการอภิปรายครั้งนี้ อย่าหวังเพียงแค่ผลประโยชน์ทางการเมือง

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดทำงบประมาณขาดดุล เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า งบประมาณจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน