svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจคนไทย 66% อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ จังหวัดตัวเอง

24 เมษายน 2565

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนไทย ทั่วประเทศ เรื่องคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่ เหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบตัวอย่างกว่า ร้อยละ 66.14 ระบุว่า อยากได้มาก

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน จากทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 66.14 ระบุว่า อยากได้มาก 

 

รองลงมา ร้อยละ 18.64 ระบุว่า ค่อนข้างอยากได้ ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ไม่อยากได้เลย ร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากได้ และร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉย ๆ อย่างไรก็ได้ 

 

ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางจะทำให้ผลของการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.80 ระบุว่า มีความแตกต่างอย่างมากในผลของการพัฒนาจังหวัด 

 

รองลงมา ร้อยละ 27.05 ระบุว่า ค่อนข้างมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 8.71 ระบุว่า ไม่มีความแตกต่างเลย ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 5.91 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

สำหรับการสำรวจครั้งนี้ จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่ 

 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0