สตช.ประกาศ 8 พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล 2565

24 ม.ค. 2565 | 09:56 น.

สตช.ประกาศผลคัดเลือก 8 พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 “2 พ.ต.ท.หญิง - 2 พ.ต.ต.หญิง – 4 ร.ต.ท.หญิง”

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกออกมาแล้ว ประกอบด้วย 

 

อันดับ 1 พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุช  อนันตญากุล

 

อันดับ 2 ร.ต.ท.หญิง ศิราณี  บัวพันธ์

 

อันดับ 3 พ.ต.ต.หญิง พนิดา  หงษา

 

อันดับ 4 ร.ต.ท.หญิง เกศรินทร์  วีระพันธ์

 

อันดับ 5 ร.ต.ท.หญิง นภาภรณ์  ฤกษ์พิชัย

 

อันดับ 6 พ.ต.ท.หญิง เจนจิรา  เรืองสินทรัพย์

 

อันดับ 7 พ.ต.ต.หญิง ณัฐฐาภาณี  ดวงดี

 

อันดับ 8 ร.ต.ท.หญิง สิราวรรณ  ถวิล

ทั้งนี้ สมาคมตำรวจได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล มาตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  

                                      สตช.ประกาศ 8 พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล 2565

โดยในปีนี้ สมาคมตำรวจได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ที่ ห้องบุณยะจินดา 4 อาคารสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โดยมีคณะอนุกรรมการในการพิจารณา ประกอบด้วย

1. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ ประธานอนุกรรมการ

 

2. พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รองนายกสมาคมตำรวจ รองประธานอนุกรรมการ

 

3. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ

 

4. พ.ต.อ.สุริยะ ประภายสาธก ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน อนุกรรมการ

 

5. พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน อนุกรรมการ

 

6. พ.ต.อ.นเรศร์  อินทรพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน อนุกรรมการ

 

7. พ.ต.อ.พิพัฒน์  บุญเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน อนุกรรมการ

 

8. พ.ต.อ.หญิง ฉัตรแก้ว วรรณฉวี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสืบสวนสอบสวน อนุกรรมการ

 

9. พ.ต.อ.หญิง ชุติมา  พันธุ ผู้ทรงคุณวุฒิ งานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตร . อนุกรรมการ

 

10. รศ.สุดสงวน สุธีสร ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ

 

11. นางสาว กรรณนิกา  เจริญลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการ

 

12. นางสาว ราภรณ์  พงศ์พนิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการ

 

13. นางสาว ชนานาถ  วิไลรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการ

 

14. พ.ต.อ.ดร.ศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน อนุกรรมการ

 

15. พ.ต.อ.วิทวัส  เข่งคุ้ม ผู้กำกับการกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน อนุกรรมการ

 

16. พล.ต.ท.สุรพล  วิรัตน์โยสินทร์ เลขาธิการสมาคมตำรวจ เลขานุการ

 

17. พล.ต.ต.อมร  ศรีทุนะโยธิน ผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ผู้ช่วยเลขานุการ

 

18 เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนที่ได้รับมอบหมายจำนวนเจ็ดคน ผู้ช่วยเลขานุการ

 

19. เจ้าหน้าที่สมาคมตำรวจที่ได้รับมอบหมายจำนวนสองคน ผู้ช่วยเลขานุการ

 

20. เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ได้รับมอบหมายจำนวนสองคน ผู้ช่วยเลขานุการ

                                       สตช.ประกาศ 8 พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล 2565

ในปีนี้มีพนักงานสอบสวนหญิงที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  ในระดับกองบังคับการและกองบัญชาการ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 25 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดลำดับพนักงานหญิงทั้ง 25 คน โดยผลการจัดลำดับจะได้รับรางวัล ดังนี้

 

ลำดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

 

ลำดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

 

ลำดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

 

ลำดับที่ 1 – 3 จะเสนอชื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณามอบโล่หรือรางวัลให้ต่อไป

                                      สตช.ประกาศ 8 พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล 2565

โดยลำดับที่ 1  จะเสนอชื่อให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 นี้ ต่อไป
นอกจากนี้ สมาคมตำรวจยังมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอีกด้วย

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังคม และประชาชน ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อไป