svasdssvasds

ปลัดมหาดไทย จัดแถวสิงห์คลองหลอด แต่งตั้ง 8 รองอธิบดี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ม.ค. 2565 เวลา 8:59 น.

ปลัดมหาดไทย แต่งตั้ง รองอธิบดี 8 ตำแหน่ง "สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์" นั่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง "วิฑูรย์ นวลนุกูล" รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 มกราคม  2565  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ตำแหน่ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565  เป็นต้นไป โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 31 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

1. ให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น รองอธิบดีกรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

2.นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวง

 

3. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน เป็น รองอธิบดีกรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวง

 

4. นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็น รองอธิบดีกรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็น รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานปลัดกระทรวง

 

6.นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

7.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวง

 

8. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวง

แท็กที่เกี่ยวข้อง