นิด้าโพลเผยปี 65 ม็อบ-การเมืองวุ่นวาย เศรษฐกิจแย่-โควิดแรงขึ้น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ม.ค. 2565 เวลา 1:02 น. 52

นิด้าโพลเผยผลประชาชนมอง อนาคตรัฐบาล “ประยุทธ์”ในปี 65 ม็อบ-การเมืองวุ่นวายเหมือนเดิม จะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล และทำให้รัฐบาลล่ม เศรษฐกิจแย่-โควิดแรงขึ้น แต่ส่วนใหญ่มอง“บิ๊กตู่”จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี

วันที่ 9 ม.ค. 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2565” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 4-6 มกราคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,325 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2565 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.34 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายเหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 34.72 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายมากขึ้น , ร้อยละ 10.04 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายน้อยลง , ร้อยละ 3.77 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะไม่วุ่นวายเลย และร้อยละ 5.13 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 

นิด้าโพลเผยปี 65 ม็อบ-การเมืองวุ่นวาย เศรษฐกิจแย่-โควิดแรงขึ้น

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2565 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 45.36 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี รองลงมา ร้อยละ 11.47 ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ , ร้อยละ 7.85 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี , ร้อยละ 7.32 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จะลาออก , ร้อยละ 6.64 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งครบ 8 ปี

ร้อยละ 3.47 ระบุว่า จะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล และทำให้รัฐบาลล่ม , ร้อยละ 3.17 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะโดนชุมนุมขับไล่ ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี , ร้อยละ 1.28 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะโดนรัฐประหาร , ร้อยละ 0.98 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 16.45 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง