ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 9

03 ม.ค. 2565 | 10:25 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้ง-วันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขต 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 30 ม.ค.65

3 มกราคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.30นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง