โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 905 ราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ธ.ค. 2564 เวลา 13:47 น. 1.3k

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 905 ราย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

วันนี้ (27 ธ.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๙๐๕ ราย ดังนี้

 

๑. นายวาทิน ศรีตระกูล ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๒. นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๓. นางสุรางค์ นาสมใจ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๔. นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๕. นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคณะกรรมการ อัยการ ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๖. นายอานันท์ ธีระชิต อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๗. นายกฤษฎา วิชพันธุ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแพ่ง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๘. นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ อธิบดีอัยการภาค ๔ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๔. นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ อธิบดีอัยการภาค ๓ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๑๐. นายศุภชัย นิพิธกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๑๑. นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงาน ภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๑๒. นายมานัส รัตนนาคะ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานวิชาการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๑๓. นายอัศวิน วรธรรมพินิจ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

                       โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  905 ราย

คลิกดูเพิ่มเติม : ประกาศแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 905 ราย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง