svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ 1,287 ราย

06 ต.ค. 2564 เวลา 12:49 น. 2.9k

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,287 ราย มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.2564

วันนี้ (6 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๑,๒๘๗ ราย ดังนี้

 

๑. นายวันชัย หิตะวัฒนกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค ๗

 

๒. นายประภาส สุทธิธารณ์นฤภัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค ๕

 

๓. ว่าที่ร้อยโท ประเวช รุ่งเจริญทอง อัยการผู้เชียวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สํานักงานคดีอาญา ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค ๒

๔. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชียวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๔

 

๕. นายชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน อัยการสูงสุด ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานที่ปรึกษา กฎหมาย

 

๖. นางเด่นเดือน กลั่นสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน วิชาการ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานอัยการสูงสุด

๗. นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๔

 

๘. นางอรวรรณ ไทยวานิช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๑

 

๙. นายพลทัต สุราฤทธิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีแรงงานภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค ๕

                       โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ 1,287 ราย

 

คลิกดูเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,287 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง