นายกฯลงนาม ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน อำเภอแว้ง นราธิวาส มีผล 20 ธ.ค.64

16 ธ.ค. 2564 | 08:34 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีผล 20 ธ.ค. 64 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 เรื่อง ประกาศ ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีผล 20 ธ.ค. 64 ลงนาม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่ดังกล่าว
มาจนถึงปัจจุบัน 

เพื่อใช้มาตรการต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้าดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของรัฐและประชาชน ภายในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง นั้น

โดยที่ปรากฏว่า ในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ เข้าควบคุม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายกฯลงนาม ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน อำเภอแว้ง นราธิวาส มีผล 20 ธ.ค.64

แต่ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษามีประกาศอีกฉบับ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นฉบับต่อเนื่องจากการ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้พื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

นายกฯลงนาม ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน อำเภอแว้ง นราธิวาส มีผล 20 ธ.ค.64

และในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 2 ฉบับ ได้แก่

 

ที่มา