เช็คมติครม. 23 พ.ย. 64 แต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ กระทรวงไหนบ้าง ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 9:40 น. 919

ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีมติ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ข้าราชการ-ข้าราชการการเมือง ทุกกระทรวง หน่วยงาน ได้ที่นี่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1.นายวิรัช ประวันเตา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

2.นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

กระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายพรชัย ฐีระเวช เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งตนแทน 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายอำนวย ภู่ระหงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนนางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนคณะกรรมการเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 1. นายสรนิต ศิลธรรม   ดำรงตำแหน่ง   ประธานกรรมการ
 2. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์    ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี     ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายภุชงค์ อุทโยภาศ     ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายวีรชัย อาจหาญ    ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย  ดำรงตำแหน่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  เป็นประธานกรรมการ
 2. นายกำจร ตติยกวี   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายชาตรี สุวรรณิน     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายธันยวัต สมใจทวีพร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายอรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสุทธิ สุโกศล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งนายสมพร ศรีเมือง เป็นผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 170,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง