เปิดแฟ้มครม. คลัง ชงยกเว้นภาษีมาตรการพยุงจ้างงานSME ให้นายจ้าง 2.2 แสนราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 2:08 น. 361

"ครม."วันนี้ (23 พ.ย.) คลังเสนอยกเว้นภาษีเงินได้จากโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี ให้นายจ้าง 223,838 ราย จากเม็ดเงินอุดหนุนค่าจ้าง 27,613 ล้านบาท

วันที่ 23 พ.ย. 2564 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 46/2564 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน มีวาระการประชุมดังนี้

 

กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. ขอยกเว้นภาษีเงินได้จากโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) หลังจากกระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th รับเงินอุดหนุนค่าจ้างจากภาครัฐ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 223,838 ราย หรือร้อยละ 56.71 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,068,152 คน หรือร้อยละ 76.08 คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ จำนวน 27,613 ล้านบาท

 

ด้านกระทรวงกลาโหม ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงินราชการลับ

 

กระทรวงพลังงาน เสนอการเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Energy Parthnership : BREP ) ของสาธารณรัฐประชาชน

 

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะ พ.ศ...

กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

 

กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อช าระคืนต้นเงินกู้และ ดอกเบี้ย FISD 1 และ FIDF 3

 

กระทรวงทรัพยากรฯ เสนอร่างข้อตกลงการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566 – 2570) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ  

 

ร่างข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ในเครือของการเคหะ แห่งชาติ พ.ศ. .. เป็นต้น

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงเกษตร ฯ เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน SPS อาเซียน - จีน ครั้งที่ 7 และการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนด ในการ กักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีนฉบับต่อใหม่

 

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ)

 

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (กองทุนเพื่อผู้เคยเป็น สมาชิกรัฐสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการส่วนงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิ้น)

แท็กที่เกี่ยวข้อง