svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนให้อปท.ปี 65 กว่า 142,277 ล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ย. 2564 เวลา 0:00 น. 1.9k

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565 จํานวน กว่า 142,277 ล้านบาท

วันที่ 19 พ.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)

 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน ๓๙๙,๙๙๙๖,๓๔๐,๑๐๐ บาท

 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการจัดทําประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน ๑๔๒,๒๗๗,๙๗๘,๑๐๐ บาท

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. . ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๔๒,๒๗๗,๙๗๘,๑๐๐  บาท ให้จัดสรรตามรายการ ดังต่อไปนี้

 

(๑) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร จํานวน ๕๐๗,๐๘๘,๖๐๐ บาท 

 

(๒) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จํานวน ๘,๓๐๙,๗๕๔,๑๐๐  บาท 

 

(๓) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน ๑๘,๗๓๘,๓๖๖,๗๐๐ บาท
(๔) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) จํานวน ๒,๘๘๖,๖๖๖,๘๐๐ บาท

 

(๕) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) จํานวน ๒๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท

 

(๖) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) จํานวน ๕๔,๗๘๔,๖๐๐ บาท 

 

(๗) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จ บํานาญ) จํานวน ๕๒๓,๑๒๒,๙๐๐ บาท

 

(๘) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จํานวน ๕๖๕,๐๖๔,๙๐๐  บาท

 

(๙) เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑๔,๐๕,๖๑๗,๒๐๐ บาท 

 

(๑๐) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน ๑๒,๒๘๐,๘๐๐ บาท

 

(๑๑) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ นักเรียนยากจน) จํานวน ๑๔,๘๓๙,๐๐๐ บาท

 

(๑๒) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จํานวน ๒,๔๖0,000 บาท
(๑๓) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง จํานวน ๕,๙๘๓,๑๐๐,๑๐๐ บาท

 

(๑๔) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

(๑๕) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๖๘,๔๑๘,๔๑๔,๕๐๐ บาท

 

(๑๖) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน ๑๗,๓๐๔,๗๖๐,๘๐๐ บาท

 

(๑๗) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน ๔๗๘๕๓๐,000 บาท 

 

(๑๘) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา จํานวน ๑,๔๓๔,000 บาท

 

(๑๙) เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๒๔๑,๔๒๐,000 บาท

 

(๒๐) เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จํานวน ๔๕๓,๘๗๐,๘๐๐ บาท

 

(๒๑) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๑,๑๖๔,๖๐๐ บาท

 

(๒๒) เงินอุดหนุนสําหรับสวัสดิการครูชายแดนภาคใต้ จํานวน ๒,๗๕๗,๘00 บาท 

 

(๒๓) เงินอุดหนุนสําหรับงานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จํานวน ๑,๑๓๗,๘๐๐,000 บาท

 

(๒๔) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน ๑,๕๙๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 

(๒๕) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน ๖๖,000,000 บาท

 

(๒๖) เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

ข้อ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ ๑ ยกเว้นรายการตาม (๑๓) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้แก่เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามหลักเกณฑ์ที่จัดทําคําของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ ๑ ไปจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินไป ใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นรายการในข้อ ๑ (๑) (๕) (๖) และ (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้จ่ายตามรายการที่กําหนด โดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมิต้องจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และหากมีเงินเหลือจ่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินเหลือจ่าย ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖

 

ข้อ ๔ การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตามข้อ ๑ (๑๓) จํานวน ๕,๙๘๓,๑๐๐,๑๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น ๒ งวด โดยเงิน แต่ละงวดให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วย

 

ข้อ ๕ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ ๑ ให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

วิษณุ เครืองาม

 

รองนายกรัฐมนตรี 

 

ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนให้อปท.ปี 65 กว่า 142,277 ล้านบาท   ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนให้อปท.ปี 65 กว่า 142,277 ล้านบาท   ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนให้อปท.ปี 65 กว่า 142,277 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด