svasdssvasds

นายกฯผุดนโยบาย “1 ข้าราชการ” รับผิดชอบ “1 ครัวเรือนยากจน”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ย. 2564 เวลา 8:32 น. 28.2k

นายกรัฐมนตรี เผยนโยบายใหม่ “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” สั่งข้าราชการเข้าไปแก้ปัญหาหนี้รายครัวเรือนให้กับประชาชน แนะดึงกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมนำยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 11 พ.ย.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ที่อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

นายกฯผุดนโยบาย “1 ข้าราชการ” รับผิดชอบ “1 ครัวเรือนยากจน”

มีผู้เข้ารับการศึกษา จานวน 288 คน และนักศึกษาจากมิตรประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน สหราชอาณาจักร และ เวียดนาม  โดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าตลอดระยะเวลาของการเข้ารับการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะ นำเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้เกิด ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ย้ำไทยที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง อาหารและทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศ รัฐบาลเตรียมความพร้อมประเทศในการรองรับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าของประเทศและประชาคมโลก

นายกฯผุดนโยบาย “1 ข้าราชการ” รับผิดชอบ “1 ครัวเรือนยากจน”

รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า“ความมั่นคงแบบองค์รวม”หรือ Comprehensive Security”  ซึ่งมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ เช่น ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ สาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ฯลฯ และปัจจัยภายนอกประเทศ

เช่น ข้อกำหนด กฎหมาย หรือพันธกรณีระหว่างประเทศ การแย่งชิงแรงงานและเงินทุน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ภาวะโลกร้อนและสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  

นายกฯผุดนโยบาย “1 ข้าราชการ” รับผิดชอบ “1 ครัวเรือนยากจน”

รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ  เพื่อยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า “การป้องกันประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานนั้น ทุกภาคส่วนมีบทบาทและความสำคัญทั้งสิ้น”  ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ “Value–BasedEconomy” และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจแบบ BCG ที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของนานาชาติเรื่องการลดการปล่อยการเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก  

นายกฯผุดนโยบาย “1 ข้าราชการ” รับผิดชอบ “1 ครัวเรือนยากจน”

รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ข้าราชการมาเข้าไปแก้ปัญหาหนี้รายครัวเรือนให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายกฯผุดนโยบาย “1 ข้าราชการ” รับผิดชอบ “1 ครัวเรือนยากจน”

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพของเยาวชนของไทย โดยยกตัวอย่างเยาวชนไทย  2 ราย ที่ได้รับคัดเลือกจาก เยาวชนทั่วโลก ให้เข้าร่วมในการเสนอแนวคิดในการประชุมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ประเทศอิตาลี

จึงอยากให้นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 ช่วยกันระดมความคิด ดึงกลุ่มเด็กเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังทางความคิดที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น และเติมเต็มประสบการณ์ร่วมกันกับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้

นายกฯผุดนโยบาย “1 ข้าราชการ” รับผิดชอบ “1 ครัวเรือนยากจน”

เพื่อร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต ทั้งเรื่องสภาวะโลกร้อน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือการนาแนวคิดเศรษฐกิจแบบ BCG ซึ่งเป็นวาระหลักของการประชุม APEC ในปีหน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  มาปฏิบัติและร่วมกันรักษาแผ่นดินไทยนี้ไว้ตลอดไป
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง