“นิพนธ์"หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้

07 พ.ย. 2564 | 08:51 น.

“นิพนธ์"หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด และพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ  เป็นประธานมอบนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง) ให้มีความสมบูรณ์และเสร็จทันเวลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะทำงาน ผู้แทนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                               

สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย การประชุมทีมบูรณาการกลางเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , การชี้แจงแนวทางการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, การกำหนดลักษณะโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ควรพิจารณาเสนอและไม่ควรเสนอ 

  “นิพนธ์\"หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้   “นิพนธ์\"หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้

ตลอดทั้งแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารจัดการ กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 

โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม การเลี้ยงโคเนื้อ ขยายความเข้าใจและสนับสนุนโครงการๆ นำไปสู่ยุทธ์ศาสตร์ครัวไทยครัวโลก และอาหารปลอดภัย การวางแผนการผลิต การตลาด ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปและนำเสนอประธาน อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  “นิพนธ์\"หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้