ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564

24 ก.ย. 2564 เวลา 1:16 น. 10.1k

ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับใหม่ รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” ที่กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔”

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” ระหว่างบทนิยาม คําว่า “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” และคําว่า “นายอําเภอ” ในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 

“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความว่า ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“ข้อ ๘ กรณีที่จะต้องดําเนินการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ มาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้ง (ส.ก./ผ.ถ. ๕/๘)”

 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 

“เมื่อได้รับแจ้งจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ ให้การสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกระเบียบดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อรองรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  หรือ การเลือกตั้ง อบต. ที่กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้

 

ดูระเบียบเพิ่มเติมด้านล่าง....

ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564   ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564   ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564   ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564   ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564   ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564   ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564   ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบ กกต.รองรับการ “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.2564  

แท็กที่เกี่ยวข้อง