นิด้าโพลเผย ประชาชน 51.% ชี้ม็อบ7สิงหา มีผู้อยู่เบื้องหลัง

15 ส.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 104

นิด้าโพลเผยประชาชน51.74% ระบุ‘ม็อบเยาวชนปลดแอก 7สิงหา’มีผู้อยู่เบื้องหลัง ขณะที่ 35.43 %ไม่เห็นด้วย ชี้ทำบ้านเมืองไม่สงบสุข

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุมของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้อยู่เบื้องหลังของ “ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.74 ระบุว่า มีผู้อยู่เบื้องหลัง ขณะที่ ร้อยละ 36.04 ระบุว่า ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลัง และร้อยละ 12.22 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพลเผย ประชาชน 51.% ชี้ม็อบ7สิงหา มีผู้อยู่เบื้องหลัง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของ “ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม” ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 26.18 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการแสดงออกที่ทำได้ในการเรียกร้องสิทธิ และเป็นวิถีทางแบบประชาธิปไตย เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรม ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า การชุมนุมควรใช้วิธีที่เหมาะสมให้ยึดหลักสันติวิธี และไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุนแรง

ร้อยละ 19.19 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับมากขึ้น เรียกร้องความยุติธรรม อยากเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุนแรงในการชุมนุม

 

ร้อยละ 16.77 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ วิธีการรุนแรงเกินไป ก่อให้เกิดความวุ่นวาย มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการชุมนุม ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง