svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯประกาศรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ และ พรรคมวลชนสยาม

23 กรกฎาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ  มี "ไกรภพ นครชัยกุล" เป็นหัวหน้าพรรค "วาสนา คําประเทือง" เป็นเลขาธิการพรรค และรับตั้งพรรคมวลชนสยาม มี ทรงศักดิ์ ภูขามคม เป็นหัวหน้าพรรค 

วันที่ 22 ก.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ

 

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ขอ้บังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ ดังนี้

 

คลิกอ่าน :  ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพรรคมวลชนสยาม

 

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคมวลชนสยาม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ คําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคมวลชนสยาม ดังนี้

 

คลิกอ่าน ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมวลชนสยาม