โปรดเกล้าฯ “พชร ยุติธรรมดำรง”ให้ดำรงตำแหน่งประธาน ก.อ.คนใหม่

28 พ.ค. 2564 | 07:03 น.

โปรดเกล้าฯ  “พชร ยุติธรรมดำรง” อดีตอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธาน ก.อ.คนใหม่ แทน “อรรถพล ใหญ่สว่าง” ที่พ้นวาระ มีผล 25 พ.ค.64

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอัยการ ความว่า 

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 29 เมษายน 2562 นั้น เนื่องจากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้วและสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการอัยการตามมาตรา 14(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ซึ่งปรากฏผลว่า นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอัยการ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตามมาตรา 21 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

                                                  โปรดเกล้าฯ “พชร ยุติธรรมดำรง”ให้ดำรงตำแหน่งประธาน ก.อ.คนใหม่