svasdssvasds

กกต.ขยับแล้ว สั่งเตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.”

17 เม.ย. 2564 เวลา 22:30 น. 22.5k

กกต.ขยับแล้ว สั่งเตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” โดยให้ผอ.กกต.จังหวัดเตรียมเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตําบล

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ การเลือกตั้ง อบต. ซึ่งมี 5,330 แห่ง ที่จะเป็นการเลือกตั้งลำดับถัดไปต่อจาก “การเลือกตั้งเทศบาล” ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 ที่ผ่านมานั้น

ขณะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(สำนักงาน กกต.) ได้เริ่มขยับเพื่อเตรียมการ “เลือกตั้ง อบต.” แล้ว  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการ “เลือกตั้ง อบต.” นั้น  เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบล) ถึง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

โดยอ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต 0004/ว 515 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 แผ่น 

2.ตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จํานวน 2 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีที่ยังไม่มีความชัดเจน เกี่ยวกับระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการปรับปรุง บัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นลําดับต่อไป

จึงขอให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกว่ายังเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กําหนดหรือไม่ 


กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมีสถานะเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตรวจสอบว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตอําเภอห้องที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ตั้งอยู่ หรือไม่ หากพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ดําเนินการทาบทามทดแทนให้ครบ ตามจํานวนที่กําหนด โดยให้จัดทําเอกสารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

1.เอกสารรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา องค์การบริหารส่วนตําบล ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ โดยระบุในช่องสถานะตําแหน่งอาชีพและภูมิลําเนาให้ ถูกต้องครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://172.17.8.47/ ในหน้า “Intranetect.go.th” ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวข้อ “การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบล”

ทั้งนี้ เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งแล้วจะได้แจ้งให้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป

   กกต.ขยับแล้ว สั่งเตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.”          

       กกต.ขยับแล้ว สั่งเตรียมพร้อม “เลือกตั้ง อบต.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด