svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา ตั้งแต่ 9 เม.ย.64

07 เม.ย. 2564 เวลา 14:39 น.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

วันนี้(7 เม.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

   โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา ตั้งแต่ 9 เม.ย.64      

 

                              โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา ตั้งแต่ 9 เม.ย.64

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด