svasdssvasds

เบื้องหลังมติครม. วันหยุดพิเศษ-วันหยุดราชการ ปี 2564 

29 ธ.ค. 2563 เวลา 20:00 น. 985

เปิดเบื้องหลัง ที่มามติครม. กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 29 ธ.ค. 63 มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอดังนี้


1. กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดราชการประจำภูมิภาค ประจำปี 2564 ดังนี้

 

- กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

 

- กำหนดให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา)


2. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564


3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน


4. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป


รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและบริโภคสินค้าภายในประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

สาระสำคัญของเรื่อง

1. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และผู้แทนสายการบิน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และวันหยุดราชการประจำภูมิภาค (เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563) รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 


เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวอันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก 

 

ทั้งนี้ จากการหารือข้างต้น ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ดังนี้

1.1 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564     


1.2 กำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค จำนวน 4 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน เนื่องในประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน เนื่องในประเพณีงานบุญบั้งไฟ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ เนื่องในประเพณีสารทเดือนสิบ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 

1.3 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็น วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน คือวันศุกร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 และทำให้ส่วนภูมิภาคภาคกลางมีวันหยุดต่อเนื่องกัน 4 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564


2. การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 วัน และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค ภาคละ 1 วัน 

- วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12เมษายน 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

 

-วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี) 

 

- วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) 

 

- วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) 

 

- วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา)


รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 จะทำให้มีภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 24 วัน ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น 23 วัน

วันหยุดพิเศษ ประจำปี 2564