svasdssvasds

“มหาดไทย”ขอความคิดเห็นจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

26 ธ.ค. 2563 เวลา 4:20 น. 309

อธบดีสถ.ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ ให้แจ้งนายอำเภอ-อปท. ขอรับฟังความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะจัดทำประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น-สมาชิกสภาท้องถิ่น

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ 1.ร่างประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2.แบบสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 บัญญัติให้ใช้มาตรฐาน ทางจริยธรรมเป็นหลักในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นผู้วินิจฉัยว่า องค์กรใดเป็นผู้จัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีมติให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบจัดทําประมวล จริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทําร่างประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code  ท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 


เพื่อให้การจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จึงขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประมวลจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code  ท้ายหนังสือฉบับนี้ 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งนายอําเภอทุกอําเภอ พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                                                 “มหาดไทย”ขอความคิดเห็นจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น