กองทัพเรือ ถอยสุดซอย แจ้งยกเลิกงบซื้อ "เรือดำน้ำ" 2 ลำ 

31 ส.ค. 2563 เวลา 9:15 น. 7.6k

กองทัพเรือ ยอมถอยสุดซอย ทำหนังสือถึงประธานกรรมาธิการงบประมาณ 2564 แจ้งขอลดงบซื้อ "เรือดำน้ำ" 2 ลำ  เหลือ 0 ล้านบาท

วันที่ 31 ส.ค.63 เมื่อเวลา 16.00น. พลเรือโทธีรกุล กาญจนะ ปลัดบัญชีทหารเรือ ทําการแทนผู้บัญชาการทหารเรือ ทำหนังสือถึง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง การปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดําน้ํา จํานวน 2 ลํา ระบุว่า 

 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีรายการจัดหา เรือดําน้ํา จํานวน 2 ลํา และตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวงเงินงบประมาณสําหรับการจัดหาเรือดําน้ํา จํานวน 2 ลํา จํานวน  3,425  ล้านบาท นั้น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผวา “เรือดำน้ำ” ชน “เรือแป๊ะ” ทำ “ลุงตู่” พัง

เปิดเหตุผลเลื่อนซื้อ "เรือดำน้ำ" จากจีน

รัฐบาลถอยซื้อ"เรือดำน้ำ" 1 ปี  เตรียมแจงกมธ.งบฯ พรุ่งนี้

รัฐบาลสั่งกองทัพเรือ เลื่อนแผนซื้อเรือดำน้ำจากจีน

เนื่องจาก มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ กองทัพเรือ พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่าการลดงบประมาณของรายการนี้ลงถึงแม้ว่าจะเกิดผลกระทบเป็นความ เสียหายต่อการดําเนินการตามแผนงานโครงการของกองทัพเรือ และส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของกองทัพเรือที่กําหนดไว้ตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมาย อันจะส่งผลกระทบถึงประโยชน์ของ ประเทศชาติในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ด้วยก็ตาม 

 

แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภาวะการณ์ของ ประเทศในปัจจุบัน กองทัพเรือตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และขอปรับลดงบประมาณในการจัดหาเรือดําน้ํา จํานวน 2 ลํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด คงเหลืองบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 0 ล้านบาท  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ กองทัพเรือขอเรียนว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและใช้ขีดความสามารถที่มีอยู่เพื่อลดความเสียหายและ ความเสี่ยงที่เกิดจากการต้องเลื่อนการจัดหาเรือดําน้ําออกไป ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะปฏิบัติ หน้าที่และภารกิจอย่างเต็มกําลังความสามารถ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ