“สสร.40”ชง9ข้อหนุนแก้รธน. “นายกฯ-ส.ว.”มาจากเลือกตั้ง

23 ส.ค. 2563 เวลา 6:03 น. 320

"กลุ่มส.ส.ร.40" 17 คน นำทีมโดย "เดโช สวนานนท์-พนัส ทัศนียานนท์-สุนี ไชยรส"แถลงการณ์ 9 ข้อ หนุนแก้รธน."นายกฯ-ส.ว."มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

 

วันนี้(23 ส.ค.63)  กลุ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 2540  ออกแถลงการณ์ เรื่อง “เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560”  ระบุว่า ด้วยปรากฏการเคลื่อนไหวจัดชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ทั้งในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวงการต่างๆ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยกระดับขึ้นตามลำดับ คือ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้มาจากการเลือกของประชาชน 


เฉกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2540 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ประกอบกับในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อต้นปี 2562 นักการเมืองจากหลายพรรคได้ประกาศนโยบายจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ


ขณะนี้ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จากพรรคการเมืองต่างๆเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยญัตติของแต่ละพรรคมีโครงสร้าง ที่มาของส.ส.ร. กระบวนการร่างฯ ที่แตกต่างกัน 


นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการแก้ไขมาตราอื่นๆ จากนักการเมืองบางส่วนอีกด้วยนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2560 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 ที่ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน


ส.ส.ร.ในฐานะผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ดังมีรายชื่อแนบท้าย ขอแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจและชี้แจงสาระอันเป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ 2540 จำนวน9 ข้อ ดังนี้ 


 

 

1.ขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ  โดยมาจากประชาชน การรับฟังความเห็นประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้นแบบ  


2.ระบบการเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้บัตร 2 ใบ ส่วน ส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัด อันจะทำให้ได้รับการยอมรับในความชอบธรรมและการเป็นประชาธิปไตย สมศักดิ์ศรีของผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย 


3.นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 


4.ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่เพียงเฉพาะการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน 


5.คณะกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ ให้ที่มาของกระ บวนการสรรหาทุกขั้นตอนยึดโยงกับประชาชน  มีการตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อำนาจหน้าที่และการบริหารงานที่สุจริต เที่ยงธรรมโปร่งใส มีประสิทธิ ภาพ ป้องกันไม่ให้องค์กรอิสระกระทำการใดๆตามอำเภอใจเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอำนาจ 6.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ 


 

7.ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกให้เหมาะสมกับโลก สร้างโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยที่เป็นสากล 


8.มีบทบัญญัติในระยะเปลี่ยนผ่านจากการสืบทอดอำนาจมาเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์คืนความเป็นความธรรม การเยียวยา สร้างความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนในชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 


และ 9.มีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการและกลไกอย่างถาวร สำหรับป้องกันมิให้มีการก่อรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญและล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ได้อีกต่อไปในอนาคต 


 ทั้งนี้ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 256 ผู้เกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง ส.ส. และ ส.ว. ต้องร่วมมือผนึกกำลังกันด้วยความจริงใจต่อประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เพราะยิ่งช้าเท่าไรก็จะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเยาวชนและประชาชนมากขึ้นเท่านั้น ดังสำนวนไทยที่ว่า "กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้"  


ทั้งนี้ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจ ควรแสดงออกถึงการไม่เป็นผู้ยึดติดหรือหวงแหนอำนาจซึ่งจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังต้องการ นั่นคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยไม่เสียเลือดเนื้อ ไม่ต้องเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 


สำหรับรายชื่อส.ส.ร.2540 ที่ร่วมลงชื่อจำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1.นายเดโช สวนานนท์  2.นายพนัส ทัศนียานนท์3.นายธงชาติ รัตนวิชา 4.นายอำนวย ไทยานนท์ 5.นางพินทิพย์ ลีลาภรณ์ 6.นายธรรมนูญ มงคล 7.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 


8.นางสุนี ไชยรส 9.นายนัจมุดดีน อูมา 10.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 11.นายกมล สุขคะสมบัติ 12.นายอำนวย นาครัชตะอมร 13.นายสุทธินันท์ จันทระ 14.น.ส.ธัญดา ดำรงกิจการวงศ์ 15.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 16.นายประดัง ปรีชญางกูร และ17.นายนิเวศน์ พันธ์เจริญวรกุล