“นิพนธ์”กำชับผู้ว่าฯภาคเหนือลดการสูญเสียบนท้องถนน

07 ส.ค. 2563 เวลา 6:55 น. 97

“นิพนธ์”ตะลึงครึ่งปีอุบัติเหตุทางถนนบาดเจ็บสะสมกว่า 500,000 ราย เสียชีวิตเกือบหมื่นศพ สั่งผู้ว่าฯภาคเหนือ ให้เอาจริงลดการสูญเสียบนท้องถนน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่  ให้แก่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังนโยบาย

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ติดตามเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมาก จากตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มียอดผู้เสียชีวิตเกือบ 9,000 ราย ตัวเลขนี้ไม่รวมยอดอุบัติเหตุจากผู้ที่ไม่ได้ทำประกันภัยบุคคลที่ 3 อีก 25% รวมแล้วประมาณ 10,000 ราย ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง

 

วันนี้จึงได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนนในสายต่างๆ  ทั้งจากถนนสายหลักที่อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง และทางหลวงชนบท 100,000 กิโลเมตร และที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 600,000 กิโลเมตรทั้ งในส่วนของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 

 

โดยขอให้ทุกภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมกันปิดจุดเสี่ยงทั้งระบบจึงขอย้ำบทบาทศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ในส่วนของถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงที่เป็นเส้นทางสายหลัก ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดในการดูแลที่จะปิดจุดเสี่ยง เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่พร้อมของถนนที่ใช้ในการสัญจรไป-มา

   “นิพนธ์”กำชับผู้ว่าฯภาคเหนือลดการสูญเสียบนท้องถนน    “นิพนธ์”กำชับผู้ว่าฯภาคเหนือลดการสูญเสียบนท้องถนน

 

  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลป้องกันและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเดินทางของประชาชน เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น และให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด  โดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในการบริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

                                                  “นิพนธ์”กำชับผู้ว่าฯภาคเหนือลดการสูญเสียบนท้องถนน