เดินหน้าจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม.7 เดือน

06 ส.ค. 2563 เวลา 10:53 น. 2.3k

"อนุทิน" ส่งเอกสารถึงสำนักงบฯ เดินหน้า จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. 7 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อเดินหน้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้อาสาสมัครสาธารณสุข 7 เดือน ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งในเอกสารดังกล่าว ระบุว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 3,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 (รวม 7 เดือน) กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาท 

 

โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 ตามขั้นตอนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

'อสม.' เฮ ครม.เห็นชอบจ่ายเงินพิเศษ7เดือน

แผนจ่ายเงินพิเศษ อสม. จ่ายเดือนไหนจำนวนเท่าไหร่เช็กที่นี่ที่เดียว

เที่ยวปันสุข แพคเกจกำลังใจ “อสม.-อสส.-รพ.สต.” เริ่มลงทะเบียนเที่ยวฟรีวันนี้

“อนุทิน” หนุน อสม. รับเพ็คเกจ “กำลังใจ” ไทยเที่ยวไทย

 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการทันต่อสถานการณ์และการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วจึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,622,319,500 บาท (สามพันหกร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

 

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. จะจ่ายเป็นสองช่วง คือ เดือน มี.ค.-มิ.ย.63 รวมกัน 4 เดือน จำนวน 2,000 บาท/คน และเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในช่วงไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนในรอบนี้ใช้งบประมาณของปี 2563 และจะใช้งบประมาณของปี 2564 ที่เป็นงบของ สธ. ในการจ่ายให้ครบ 19 เดือนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

เดินหน้าจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม.7 เดือน