svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดประวัติ ”วิชา มหาคุณ”ประธานตรวจสอบคดี "บอส อยู่วิทยา"

29 กรกฎาคม 2563

เปิดประวัติ "วิชา มหาคุณ" ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคดี"บอส อยู่วิทยา"

คดี "บอส อยู่วิทยา" ที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องและฝ่ายตํารวจไม่มีความเห็นแย้ง ยังคงอยู่ในความสนใจทั้งจากคนไทยและนานาชาติ โดยมีการพูดถึง วิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆกระบวนการตัดสิน เรื่อยไปจนถึงการเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 


งานนี้นายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีคณะกรรมการฯจำนวน 10 คนที่ได้แต่งตั้งขึ้นมา ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ

เปิดประวัติ ”วิชา มหาคุณ”ประธานตรวจสอบคดี "บอส อยู่วิทยา"
ส่วนกรรมการอีก 9 คน ประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย, ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม, นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย, คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ, คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ., คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง, ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. โดยคำสั่งแต่งตั้งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ"ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ" ซึ่งมารับบทบาทประธานคณะกรรมการฯในครั้งนี้ ปัจจุบันอายุ 74 ปี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2489 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ,ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ปริญญาโท รัฐศาตร์มหาบัณฑิต มหาลัยธรรมศาสตร์ ,ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร


ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตและเป็น ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถือเป็นบุคคลที่คลุกคลีอยู่ในวงการด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 


บทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาเป็นทั้ง พนักงานอัยการ , ผู้ช่วยผู้พิพากษา , ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชน , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฯ , ผู้พิพากษาศาลแพ่ง , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง , เลขานุการศาลฎีกา , รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 , ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , ผู้พิพากษาศาลฎีกา , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ,ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา และ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3
 

นอกจากนั้นแล้วยังมีตำแหน่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ,ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา,ประธานบริหารสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว , ประธานมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา , กรรมการในคณะกรรมการตุลาการระหว่างประเทศ , ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา ,สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ , กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ , รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 3

 
ในแง่ของผลงานและประสบการณ์ด้านต่างๆที่สร้างชื่อ อาทิ ได้รับทุนจากมูลนิธิน๊อกกี้เฟลเลอร์ให้วิจัยเรื่อง"การเผยแพร่ความรู้กฎหมายไปสู่ชนบท"ณ เมืองเบลลาจิโอ ประเทศอิตาลี, ได้รับคัดเลือกเป็นตุลาการทำหน้าที่ไต่สวน กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม  ณ เมืองโคลเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ , ได้รับทุนจากองค์การอนุเคราะห์เด็กแห่งนอรเวย์ให้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การทารุณกรรมเด็ก" รวมทั้งได้รับทุนฝึกอบรมด้านบำบัดผู้ติดยาเสพติด ณ นครนิวยอร์ก จากองค์การเดท็อปแห่งสหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาหลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Programme ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ