“ส.ส.ปชป.” ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายกทม. เปิดทางเลือกตั้ง ส.ข.

10 ต.ค. 2562 เวลา 6:32 น. 349

"องอาจ"นำทีมอดีตส.ข.กทม.ยื่นหนังสือถึง "ชวน"เสนอแก้ไขกฎหมายกทม. เปิดทางเลือกตั้ง ส.ข.    

“ส.ส.ปชป.” ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายกทม. เปิดทางเลือกตั้ง ส.ข.
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่รัฐสภา นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคกทม. พร้อมอดีตสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) กรุงเทพฯ ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อให้พิจารณาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญครั้งที่2 

 

นายองอาจ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอ มีสาระสำคัญคือให้บัญญัติเนื้อหาคืนการเลือกตั้ง ส.ข.  ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ตัดส่วนดังกล่าวออกไปจนกว่า พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ ฉบับดังกล่าวจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเห็นว่าระหว่างที่จะปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวให้สอดคลัองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ควรให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ซึ่งการให้ประชาชนเลือกตั้งส.ข. ถือว่าสอดคล้องกันหลักการดังกล่าว 

 

“พรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอร่างแก้ไขดังกล่าว เพราะเห็นว่าการเลือกตั้ง ส.ข. มีความสำคัญ เพราะส.ข. จะได้ดูแลประชาชนในพื้นที่และเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้บริหารเขตเพื่อไม่ให้ใช้อำนาจไปในทางที่มิชอบหรือใช้อำนาจเกินเลยกว่ากฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากสภาฯ พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในช่วงสมัยประชุมสภาฯ หน้า เชื่อว่าจะทันต่อการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพ” นายองอาจกล่าว

 

สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ...ที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอ มีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกมาตรา 24 วรรคสองของพ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดว่าระหว่างที่ปรับปรุงพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศยังไม่มีผลบังคับใช้ ห้ามนำมาตราว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ข. มาใช้บังคับ และ แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสภาเขต ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ข.  วาระการดำรงตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน อำนาจหน้าที่ของ ส.ข. และการพ้นจากคำแหน่งมาใช้บังคับ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง