"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ 10 ปัญหาการเมืองคาใจประชาชน

30 มิ.ย. 2562 เวลา 2:30 น. 1.2k

สถานการณ์การเมืองที่ยังคงอึมครึม ไม่ชัดเจน ส่งผลให้สังคมและประชาชนมีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมาย   "สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,327 คน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมืองและเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สรุปผลดังนี้
 

“10 อันดับ” ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 การจัดตั้งรัฐบาล /เก้าอี้รัฐมนตรี 46.87%
เพราะยังไม่เห็นความชัดเจนใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ

อันดับ 2 การทุจริตคอรัปชั่น 38.28%
เพราะ มีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ฯลฯ

อันดับ 3 ผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 33.38%
เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน สูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯ

อันดับ 4 การบริหารประเทศของรัฐบาล /นโยบายประชารัฐ 26.53%
เพราะ ประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หาเสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ

อันดับ 5 ที่มา 250 ส.ว./บทบาทและอำนาจหน้าที่ 25.62%
เพราะ หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง เครือญาติ ทำไม ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ได้ ฯลฯ

อันดับ 6 การบังคับใช้กฎหมาย /กฎหมายรัฐธรรมนูญ 22.31%
เพราะ มีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ

อันดับ 7 ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. /ถือหุ้นสื่อ 21.85%
เพราะ ควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน ฯลฯ

อันดับ 8 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ 19.74%
เพราะ ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 9 การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ 17.33%
เพราะ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 10 คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง 14.77%
เพราะ เป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ
 

"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ 10 ปัญหาการเมืองคาใจประชาชน