svasdssvasds

ภารกิจยังไม่จบ! เคาะงบ 520 ล้าน ลุยต่อ "แก้ประมงผิดกฎหมาย"

09 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 น.
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ม.ค. 2562 มีมติอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 ภายในกรอบวงเงิน 520,455,636 บาท โดยใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่ ศปมผ. เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง ศปมผ. รายงานต่อที่ประชุม ครม. ว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม กำหนดให้จัดตั้ง ศปมผ. เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ ศปมผ. ทั้งนี้ ศปมผ. ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตั้งแต่ 1 พ.ค. 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) รวมทั้งอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดการจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำผิดจำนวนมาก รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2562 และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558–2562 ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป


โปรโมทแทรกอีบุ๊ก

การดำเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562 จะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตรวจเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำตามเป้าหมายที่กำหนด การนำแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2562 แผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558–2562 แผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ แผนงานเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรปไปสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการส่งผ่านการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานหลักต่อไป โดยคำนึงถึงการบูรณาการขีดความสามารถ ฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบ ให้การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งได้พิจารณาความต้องการงบประมาณให้เป็นไป โดยประหยัดและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติในกรอบระยะเวลา โดยมีความต้องการงบประมาณจากงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงินรวม 520,455,636 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ ศปมผ. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว

 

[caption id="attachment_372206" align="aligncenter" width="335"]  เพิ่มเพื่อน [/caption]

ติดตามฐาน
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด