svasdssvasds

นิด้าโพล | ปชช. มองภาพรวมเศรษฐกิจไทย 1 ปีที่ผ่านมา "แย่ลง"

02 ธ.ค. 2561 เวลา 10:04 น. 127
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง : ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง สรุปผลได้ ดังนี้

1.ท่านคิดว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นอย่างไร
อันดับ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจแย่ลง ร้อยละ 61.92
อันดับ 2 ภาพรวมเศรษฐกิจเท่าเดิม ร้อยละ 27.12
อันดับ 3 ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 10.96


2.ในฐานะประชาชน ท่านอยากเห็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ เรื่องใดจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

อันดับ 1 นโยบายเกี่ยวกับรับซื้ออุดหนุนพืชผลทางเกษตรและพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ร้อยละ 57.60

อันดับ 2 นโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 23.12
อันดับ 3 นโยบายเกี่ยวกับการจ้างงาน เพิ่มอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน และแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 22.00

อันดับ 4 นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้า การผูกขาดทางการค้า การค้าขายอย่างเสรี ร้อยละ 21.44

อันดับ 5 นโยบายเกี่ยวกับลดอัตราภาษี ร้อยละ 14.00
อันดับ 6 นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนโยบายเกี่ยวกับการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.96

อันดับ 7 นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และธุรกิจ Startup ร้อยละ 6.80

อันดับ 8 นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มการส่งออกของประเทศ ร้อยละ 5.76

อันดับ 9 นโยบายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจความเจริญไปตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภาค ร้อยละ 4.24

อันดับ 10 นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น การคมนาคม ถนน รถไฟ ร้อยละ 3.28

อื่น ๆ ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับการลดค่าครองชีพ (เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเดินทาง) และนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัย ร้อยละ 0.32


3.ท่านคิดว่า หลังจากมีการเลือกตั้งในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่
อันดับ 1 เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ร้อยละ 60.16
อันดับ 2 เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม ร้อยละ 31.60
อันดับ 3 เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง ร้อยละ 4.56
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.68


NIDA Poll ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยในปี 256 บาร์ไลน์ฐาน