svasdssvasds

จัดสรรงบกลางกว่า 2 พันล.ให้ก.เกษตรฯช่วยเกษตรกร

29 ส.ค. 2560 เวลา 10:41 น. 134
-29 ส.ค.60- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ (29 สิงหาคม) อนุมัติให้ดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 โครงการ โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรอบวงเงิน 2,225.42 ล้านบาท

โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 528.81 ล้านบาท (ไตรมาส 4)และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,696.61 ล้านบาท (ไตรมาส1-3) และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกันเงินเหลื่อมปีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในกรอบวงเงินที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์