svasdssvasds

นายกฯเตรียมประชุม ครม.เมืองย่าโม 21-22 ส.ค.

18 ส.ค. 2560 เวลา 7:00 น. 110
พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมนำครม. พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและพบปะประชาชน ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.

วันนี้ (18 ส.ค. 60) - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมนำคณะรัฐมนตรี ประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งลงพื้นที่และพบปะประชาชนในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาสำคัญ คือ

การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย พัฒนาระบบกระจายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล

แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนยากจน ดูแลผู้สูงอายุ แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก

สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พัฒนาสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน

ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง กทม. และพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (มุกดาหาร หนองคาย นครพนม) และแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) เหนือ-ใต้ (ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย)