svasdssvasds

ขยับ! 5 เก้าอี้ 'รองปลัด-อธิบดี' พม.

15 ส.ค. 2560 เวลา 11:35 น. 301
ครม.อนุมัติโยกย้ายข้าราชการต่อเนื่อง สัปดาห์นี้โยกระดับรองปลัด-อธิบดี ที่พม. 5 เก้าอี้ ที่เกษตรฯโยก”วิณะโรจน์”จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นั่งเลขาฯสศก.

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (15 สิงหาคม 2560) มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน โดยครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งตามที่หน่วยงานเสนอมา ดังนี้

pm

อนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 5 ราย คือ 1. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2. นางไพรวรรณ พลวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 3. นายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 4. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ5. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)

อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสาธิต มณีผาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

carbinet

นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประกอบด้วย1. นายปราโมทย์ ญาณทักษะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์  2. นายยุทธนา ภาสุรปัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์และดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย

3. นายสมรัตน์ ยินดีพิธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 4. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย 5. นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง และ 6. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง