svasdssvasds

สนช.เห็นชอบกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 7 ราย

10 ส.ค. 2560 เวลา 8:56 น. 131
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ส.ค.2560) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560) ดังนี้

1. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบ 188 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 21 เสียง ไม่ออกเสียง 5 เสียง

2. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ด้านกฎหมาย ให้ความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 4 เสียง ไม่ออกเสียง 4 เสียง

3. นางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์ ด้านบัญชี ให้ความเห็นชอบ 205 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 6 เสียง ไม่ออกเสียง 3 เสียง

4. พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ด้านการตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบ 201 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 5 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง

5. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม ด้านการเงินการคลัง ให้ความเห็นชอบ 195 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 15 เสียง ไม่ออกเสียง 4 เสียง

[caption id="attachment_192715" align="aligncenter" width="335"] นายสรรเสริญ พลเจียก นายสรรเสริญ พลเจียก[/caption]

6. นายสรรเสริญ พลเจียก ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบ 166 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 36 เสียง ไม่ออกเสียง 12 เสียง

7. ศ.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป ด้านกฎหมาย ให้ความเห็นชอบ 203 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 8 เสียง ไม่ออกเสียง 3 เสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฎว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้ง 7 คน ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน