svasdssvasds

โยก”พล.อ.วัลลภ”นั่งเลขาฯสมช. ขยับ"สมเกียรติ-ฐะปานีย์"ขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิ

01 ส.ค. 2560 เวลา 12:04 น. 289
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงอีกระลอก โยก”พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ”มานั่งเลขาฯสมช. ด้าน”สมเกียรติ ศรีประเสริฐ”ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุขจัดแถวระดับรองปลัด-อธิบดี 10 เก้าอี้

วันนี้(1สิงหาคม 2560) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายหน่วยงาน ดังนี้  อนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เสนอรับโอนพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. สำนักนายกฯ และอนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯเสนอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานดีเด่น ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ จำนวน 2 ราย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ประกอบด้วย 1. นางฐะปานีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 2. นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสมช.(นักบริหารระดับสูง) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานสมช. สำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) และอนุมัติตามที่สำนักนายกฯเสนอรับโอนนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกฯ

อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ราย คือ 1.นายปริญญา แสงสุวรรณ จากผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 3  เป็นวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) และนายชาติชาย ช่วงชิง จากผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา เป็นวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านบำรุงรักษา)

[caption id="attachment_188465" align="aligncenter" width="375"] พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ[/caption]

อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง 2 ราย ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ คือ 1. นายอนุศักดิ์ เลียงอุดม นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา ขึ้นเป็น นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์  2. นายวิทยา ยินดีเดช ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เป็นทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์  และอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ แต่งตั้งนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์  รองปลัดกระทรวงฯ ไปเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พร้อมกันนี้อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 10 รายตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ คือ โยก 4 รองปลัดไปเป็นอธิบดี คือ 1. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 2. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ไปเป็น อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3.นางประนอม คำเที่ยง  เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4. นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์

สลับผู้ตรวจราชการกระทรวงมาเป็นรองปลัด คือ  5.นายมรุต จิรเศรษฐสิริ  6. นางพรรณพิมล วิปุลากร 7. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ 8. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ และตั้ง 9. นายบุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง เช่นเดียวกับ 10. นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) มาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ 2. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายชาตรี สุวรรณิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายนพพร วายุโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอำไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป