สภาการพยาบาล ประกาศอนุญาตแต่ง "ชุดพยาบาล" ตามเพศสภาพได้ 

29 พ.ค. 2567 | 07:35 น.

สภาการพยาบาล ไฟเขียวออกประกาศให้ "พยาบาล" สามารถแต่งชุดพยาบาลตามเพศสภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

29 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567 ซึ่งมีข้อความระบุว่า 

ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สภาการพยาบาล ชุดที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

จึงออกประกาศ การแต่งกายของบุคลากรต้านการพยาบาสและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพ

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

นายกสภาการพยาบาล

24 พฤษภาคม 2567