วันวิสาขบูชา มท.เชิญร่วมเวียนเทียน พร้อมกันทั่วประเทศ

21 พ.ค. 2567 | 08:02 น.

ปลัดมหาดไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 22 พ.ค.นี้เวลา 19.00 น.พร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ

วันที่ 21 พ.ค.2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคม กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วรวิหาร ประทานพระอนุญาตให้จัดพิธีฯ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดที่จังหวัดและอำเภอกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เป็นประธานในพิธี

กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ดูแลรักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่หนุนเสริมเติมเต็มให้งานของกระทรวงมหาดไทยสำเร็จได้มาโดยตลอดนั้น พระพุทธศาสนาและทุกศาสนาถือเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งพระพุทธศาสนาทำให้คนในสังคม ในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นปฐมบททำให้ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศไทยและนานาชาติเป็นสังคมที่มีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน

วันวิสาขบูชา มท.เชิญร่วมเวียนเทียน พร้อมกันทั่วประเทศ

ดังนั้นในวาระพิเศษ คือ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ "วันวิสาขบูชา" จึงเป็นวาระพิเศษ เป็นวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธและคนไทยทั้งมวล" นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ร่วมกันน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักษาศีล ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม เข้าวัด ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดที่จังหวัด/อำเภอ กำหนด