วันวิสาขบูชา: วันสำคัญของพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

21 พ.ค. 2567 | 07:31 น.

วันวิสาขบูชา วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี 2542

วันวิสาขบูชา 2567 ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเป็นวันหยุดราชการ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

วันวิสาขบูชา UN มีมติรับรองเป็นวันสําคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา UN มีมติรับรองเป็นวันสําคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 "International Recognition of the Day of Vesak" หรือการให้การรับรองระดับนานาชาติแก่วันวิสาขบูชา หลังจากที่ผู้แทนจากหลายประเทศรวมถึง ศรีลังกา ไทย สิงคโปร์ บังคลาเทศ ภูฐาน สเปน พม่า เนปาล ปากีสถาน และอินเดีย ได้กล่าวถ้อยแถลงเสนอให้วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

ผู้แทนเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่ระลึกถึงวันประสูติ วันตรัสรู้ และ วันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสั่งสอนหลักธรรมเพื่อนำมาซึ่งสันติสุขในสังคมมนุษย์ โดยมีหลักเมตตาธรรม ขันติธรรม และการไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ยกเลิกระบบชนชั้นวรรณะ ตลอดจนทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยการสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ และช่วยเหลือสัตว์

นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยังทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อหาข้อเท็จจริงได้ และทรงสั่งสอนมวลมนุษยชาติด้วยปัญญาโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน หลักธรรมเหล่านี้สอดคล้องกับปณิธานขององค์การสหประชาชาติในการสร้างสันติสุขและความเป็นธรรมให้แก่มวลมนุษยชาติ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจึงได้รับรองร่างข้อมติโดยไม่มีการคัดค้าน ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญระดับสากลขององค์การสหประชาชาติ โดยสำนักงานใหญ่และสำนักงานต่างๆ จะจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงวันสำคัญนี้ตามความเหมาะสม เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาสำคัญของโลก

สหประชาชาติได้ให้การรับรองวันนี้เป็นวันสำคัญระดับสากล เนื่องจากพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานขององค์การฯ ในการสร้างสันติสุขและความเป็นธรรมให้แก่มวลมนุษยชาติ

วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

 

สำหรับวันวิสาขบูชา 2567 ในปีนี้รัฐบาลได้จัดงาน ‘วันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19’ ที่จัดโดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และเวียนเทียน สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น และในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ อาทิ งาน “วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำปี 2567 ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการ กิจกรรมเวียนเทียน 999 ย่าง สร้างบุญบารมี เดินตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ฯลฯ.

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย