กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ไม่เว้นวันหยุด 

18 พ.ค. 2567 | 01:00 น.

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 27 พ.ค.– 18 มิ.ย.67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 32 อัตรา

  • เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

2.นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 26 อัตรา

  • เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

3.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 14 อัตรา

  • ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 11,930-13,130 บาท
  • ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 12,650-13,920 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส.ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

4.อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

-ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 – 8 อัตราเงินเดือน 9,560 – 10,520 บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรองที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกําหนด

-ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 อัตราเงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ. อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 5 ขึ้นไป ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน  2567 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

คลิกอ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์