มินิ วปอ.บอ. รุ่น 1 ลูกหลานคนดังคนไหนได้เรียนกับ "อุ๊งอิ๊ง" ที่นี่มีคำตอบ

28 ก.พ. 2567 | 17:05 น.

เช็ค 150 รายชื่อ มินิ วปอ.บอ.รุ่น 1 ลูกหลานคนดังเพียบ มีใคร คนไหนบ้างที่ได้เรียนกับ "อุ๊งอิ๊ง" แพทองธาร ชินวัตร ที่นี่มีคำตอบ

หลังจากที่ "สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ" เปิดรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "มินิ วปอ." หรือหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 รวมทั้งสิ้น 150 คนซึ่งลงนามโดย พล.อ.อ.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จากการตรวจสอบในจำนวนนี้มีทายาทนักการเมืองและคนดังหลายรายที่ผ่านเข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ร่วมกับ "อุ๊งอิ๊ง-นางสาวแพทองธาร ชินวัตร" รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดังเช่น 

  • นายพชร นริพทะพันธ์ บุตรชายนายพิชัย นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  • นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล บุตรชายนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ หลานชายนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ อดีตสส.จังหวัดพิจิตรหลายสมัย 
  • นายพสุ ลิปตพัลลภ บุตรชายนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
  • นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน บุตรสาวคนโตของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย 
  • นายรวิศ สอดส่อง บุตรชายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม  
  • นางสาวรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐบาล บุตรสาวของ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง
  • นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ เลขาส่วนตัวเศรษฐา ทวีสิน และ เพื่อนสนิทของ แพทองธาร ชินวัตร 
  • นายเอกเทศ ยิ้มวิไล บุตรชายนายไชยา ยิ้มวิไล อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นต้น 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 มีดังนี้

1.พันเอก กรกช ทองทรัพย์

2.พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง

3.พันเอก ชีรพงศ์ ปิติแก่นทราย

4.พันเอก สุรเชษฐ์ จงอักษร

5.พันเอก สุภชัย ธัญธงชัย

6.พันเอก จักรภพ ชัยสุนทร

7.พันเอก ปรีดา ปรีดานันต์

8.นาวาอากาศเอก เวชยันต์ ไทยพร

9.พันเอก รัตนชัย ปิยะพันธ

10.พันโท ธนภณ ศุภชัยวีรกุล

11.พันเอก ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน

12.นาวาอากาศเอก จิรพงษ์ เทียมเก่า

13.นาวาโท ภาคภูมิ ไพโรจนานันท์

14.นาวาโท ณัฐพงษ์ วงศ์ทองศรี

15.นาวาโท พงศกร พวงสุวรรณ

16.นาวาโท อันนันท์ พรหมโยธิน

17.นาวาโท ศราวุธ สินธุรักษ์

18.นาวาโท กรกฎ บัวรา

19.นาวาโท เศรษฐสิริ ศรีคง

20.พันเอก อนิรุทธ ศรีหาวงศ์

21.พันเอก วันรัก โอฬารสกุล

22.นาวาอากาศเอก อาณัติ ไชยชมภู

23.นาวาอากาศเอก อารักษ์ เจียมวิจิตรกร

24.พันเอก ชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์

25.นาวาอากาศเอก อัครพล อาญารักษ์

26.นาวาอากาศเอก เชาวลิต พานกาญจน์

27.นาวาเอก วีรชน สมเพชร

28.นาวาอากาศโท สมภพ ทองเฟื่อง

29.พันโทหญิง อภิรมย์ ประสพศิลป์

30.พันเอก ณัฐวุฒิ พรหมดํารงค์

31.พันเอก นิทัสน์ ชูแก้ว

32.นาวาเอก สมพงษ์ บัวขุนเณร

33.พันโท อภิเชษฐ สุทธิธรรม

34.นาวาเอก เทวฤทธิ์ มโนฤทธิญาณ

35.พันเอก เอกรักษ์ สิงหพงษ์

36.นาวาอากาศโท ศุภาภาส กิจวรรณ์

37.พันโท วงศกร วิพัฒนานันทกุล

38.พันเอก ธริศร ตุวยานนท์

39.นาวาอากาศโท ทรงวุฒิ สุขสุมิตร

40.นาวาอากาศโท ทวีศักดิ์ ดวงดี

41.พันเอก อาจบดินทร์ พลอยศรีงาม

42.พันเอก ธนกฤต ตรีระแพทย์

43.พันเอกหญิง ศุภวดี มีเพียร

44.พันเอก ภูมิจิตร ภูมินาถ

45.พันตํารวจเอก นิภพล สุขนิยม

46.พันตํารวจเอก สุรจิต เพชรจอม

47.พันตํารวจเอก กฤษดา มานะวงศ์สกุล

48.พันตํารวจเอก สาธิต สมานภาพ

49.ว่าที่ พันตํารวจเอก ณัฐพล ผ่องสุขสกุล

50.พันตํารวจเอก จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา

51.ร้อยโท นนท์ พูนธเนศ

52.ดร.นายแพทย์ วรตม์ โชติพิทยสุนนท์

53.นางสาว พรรวี นาคพิพัฒน์

54.นางสาว กรุณา แต่งวิจิตร

55.นาย กนต์ธร ศรีชุมจันทร์

56.นางสาว อังคณา ยืนยงพานิช

57.นางสาว วรรณารัตน์ เกตุแก้ว

58.นาย รวีกิติ์ พุฒิธนกร

59.สิบเอก ทวีศักดิ์ รักงาม

60.นางสาว อรกันยา เตชะไพบูลย์

61.นาย จิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ

62.นาย วรยศ เทวสิทธิ์

63.นาย อิทธิรัฐ สินารักษ์

64.นาย พรอนันต์ พุ่มแก้ว

65.นางสาว อรธิดา ชานุบาล

66.นาง ประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์

67.นางสาว ศิขณัฐก์ มานุวงศ์

68.นาย ศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง

69.นาย ณัฐ พยงค์ศรี

70.นางสาว ประวีณา ธาดาพรหม

71.นาย ปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ

72.นางสาว ยุภนันท์ สมปาง

73.นาย บัญยง พูลทรัพย์

74.นาย วรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ

75.นางสาว กุลทรัพย์ ไศละบาท

76.นางสาว ดิษยา มีเพียร

77.นาย กิตติพงศ์ คงเรื่อง

78.นาย พลช หุตะเจริญ

79.นาย ธีวรา สุมาวงศ์

80.นาง ศศิวิมล หิรัญวิทย์

81.นาย พชร นริพทะพันธุ์

82.นาย สรวิชช์ ขมะสุนทร

83.นางสาว ดวงฤทัย บริสุทธิ์

84.นาย อรรณพ มีเงิน

85.นางสาว ปิยะวัน ชาตะสุภณ

86.นางสาว ใบตอง รัตนขจิตวงศ์

87.นาย เทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ

88.นางสาว สุทิสา น้อมรักษา

89.รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

90.นาง พัชรา พุกเศรษฐี

91.นาง รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

92.นางสาว ชุติมา กุมาร

93.นาย ชัยชนะ เดชเดโช

94.นาย คณาพจน์ โจมฤทธิ์

95.นางสาว ศิรินันท์ ศิริพานิช

96.นาย ภัณฑิล จงจิตรตระกูล

97.นางสาว แพทองธาร ชินวัตร

98.นาย ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์

99.นางสาว ณัชฐานันท์ รูปขจร

100.นาย อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล

101.ดร.ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์

102.ดร.กรณ์ หุวะนันทน์

103.นาย แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

104.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ

105.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

106.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

107.นาย ณกุล ทิณพงษ์

108.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบรรณ์

109.ดร.ภาสกร สกลสัตยาทร

110.ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ

111.นาย บัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

112.นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร

113.นาง สุทธาภา สุนทรธรรม

114.นางสาว ศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์

115.นาย ธนัญชัย ลิมปิพิพัฒนากร

116.นาย ชยพัทธ์ พงศ์กูลเกียรติ

117.นางสาว พิชญเพ็ญ ปาณะดิษ

118.นาย ภัทริศร์ ถนอมสิงห์

119.นางสาว นาฏวดี วัฒนกิจ

120.นางสาว สุมิตรา เจริญนวรัตน์

121.นางวรรณศิริ เหล่าศิริชน

122.ผศ. ทันตแพทย์ ภควัตร ชาตริยานุโยค

123.นาง ชนิดา คล้ายพันธ์

124.นาย เครน เจริญรัชเดช

125.นาย อธิป ตันติวรวงศ์

126.นาย วินท์ สุธีรชัย

127.ว่าที่ ดร. เอกเทศ ยิ้มวิไล

128.นางสาว สุมนา ปาจริยานนท์

129.นาย วัฒวุฒิ นวโภคิน

130.ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

131.ดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์

132.นางสาว พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

133.นาย ชนะภัทร ภัทรเมธากุล

134.นาย พสุ ลิปตพัลลภ

135.นางสาว ณัฐธิดา เทพสุทิน

136.นางสาว รุจนาฏก์ วิมลสถิตย์

137.นาย จักรพงศ์ สุเมธโชติเมธา

138.นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจ

139.นาย พฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ

140.นางสาว สุรียส โควสุรัตน์

141.นางสาว จิตรฤทัย คงมั่นทวีทรัพย์

142.นาย รวิศ สอดส่อง

143.นางสาว นคนัน ชาญสุนทร

144.นาย สกลกรย์ สระกวี

145.นางสาว พัชรภรณ์ งามนิรัตน์

146.นาง ฉัตติญาณ์ นววัฒนทรัพย์ เทพณรงค์

147.นางสาว ธนนนท์ นิรามิษ

148.นางสาว กิตติวดี เดชธํารง

149.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช สนิทนราทร 

150.นาย วรวงศ์ รามางกูร