โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เรียนกี่ปี หลัง รฟท. เปิดรับสมัครออนไลน์จำนวน 180 อัตรา

18 ก.พ. 2567 | 11:42 น.

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เรียนกี่ปี หลัง รฟท. เปิดรับสมัครทางออนไลน์ จำนวน 180 อัตรา ประเภทช่างเครื่องกล และ บริหารธุรกิจ เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้-14 มีนาคม 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติ

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เรียนกี่ปี ภายหลังจาก รฟท.หรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครทางออนไลน์

 

 

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ วิชาที่เปิดรับสมัคร 

1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 อัตรา

 2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 อัตรา

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เรียนกี่ปี 

 • เวลาเรียนปกติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพวิศวกรรม รถไฟ (วรฟ.) ในประเภทวิชาต่างๆ กำหนดการเรียนไว้ 2 ปี ส่วนการรงเรียนจะกำหนดวันเปิด ปิดภาคเรียนตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วิศวกรรมรถไฟ

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เรียนกี่ปี 

 

คุณสมบัติสมัครสอบนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

 • เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) หรือ
 • บุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ในประเภทวิชาตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร
 • เป็นเพศชาย
 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมหลักฐานการสมัคร

ที่มา: รฟท.