กยศ.-สถาบันทันตกรรม เปิดโครงการกู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

12 กุมภาพันธ์ 2567

กยศ.จับมือ สถาบันทันตกรรม นำร่องโครงการกู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill เช็คเงื่อนไข -คุณสมบัติการกู้ยืมเงินกองทุนที่นี่

ข่าวดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจหลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เพราะล่าสุดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) 

 

สำหรับโครงการนำร่องดังกล่าว ทางสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้มีความรู้ในทักษะขั้นสูง ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานด้านทันตกรรมในการช่วยงานทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีจำนวนเพียงพอและสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้กยศ.และกรมการแพทย์ คาดว่าโครงการนำร่องนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดการเรียนรู้ สามารถประกอบอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ 

เงื่อนไขรายละเอียดโครงการนำร่องกู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

 • ระยะเวลาการดำเนินการโครงการนำร่อง 2 ปี (ปีการศึกษา 2566-2567) 
 • ให้เงินกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท/หลักสูตร/คน/ครั้ง 
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี 
 • ให้ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ในลักษณะที่ 5)

 • กำหนดให้มีอายุ 18 - 60 ปีบริบูรณ์ 
 • ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด
 • ต้องทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นขอกู้ยืม 
 • ไม่กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่นๆ ณ ปีการศึกษานั้นๆ 
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ รายละเอียด เงื่อนไข และหลักสูตร 

 • เว็บไซต์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์  www.dentistry.go.th

 • เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th