ขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. 2567 ดูวิธีลงทะเบียนเพื่อขอนัดหมายกับกองทุน

28 ม.ค. 2567 | 00:07 น.

ขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.2567 ดูวิธีระบบลงทะเบียนนัดหมายเพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามรถยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

ขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.2567  จากกรณีที่ กยศ.หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พร้อมเริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดย กยศ.ให้เวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เพื่อปลดภาระผู้ค้ำประกันหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่จากเดิม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินต้น เป็นตัดเงินต้นส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ โดยเปิดให้ผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับกองทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

 

 

ขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.2567 กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มก่อนฟ้องคดี
 • กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี
 • กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
 • กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและได้บังคับคดีไปแล้ว
 • กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

 1. ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน
 2. ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
 3. ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 4. การคำนวณยอดหนี้ที่จะนำมาปรับโครงสร้างหนี้
 •  กองทุนฯ จะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
 •   ในกรณีคำนวณยอดหนี้ใหม่แล้วไม่มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงเหลือ กองทุนฯจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้กู้ยืมและให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% โดยถือว่าผู้กู้ยืมได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 •  สำหรับผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กองทุนฯจะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายนับแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณตัดชำระหนี้ใหม่ จากเดิมตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น แต่เมื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่จะตัดเงินต้น (เฉพาะส่วนที่ครบกำหนด) ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ
 •  อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และอัตราเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปี
 •   ในส่วนของเบี้ยปรับทั้งหมด กองทุนฯจะพักแขวนไว้ เมื่อผู้กู้ได้ทำการชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100%
 •  เมื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากสัญญาค้ำประกันเงินกู้ทันที

ขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.2566

 

 

ขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.2567  รายละเอียด

 • สำหรับผู้กู้สามารถลงทะเบียนนัดหมายวันเข้าทำสัญญาล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรก กองทุนจะเปิดให้เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00 - 20.00 น. และจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ทำสัญญาตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

ขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.2567  ผ่านเว็บไซต์ วิธีลงทะเบียนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1

 • ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ (คลิก)
 • หลังจากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน  13  หลัก ลงทะเบียน (คลิก)

ขั้นตอนที่ 2

 • เลือกวันและเวลาเพื่อนัดหมายทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
 • ตรวจสอบการนัดหมาย กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก ตรวจสอบนัดหมาย (คลิก)

ขั้นตอนที่ 3

 • บันทึกหน้าจอผลการนัดหมาย.

ที่มา : กยศ.