เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ "กรมทางหลวงชนบท" หลายอัตรา

30 พฤศจิกายน 2566

ข่าวดี กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการหลายอัตรา เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธันวาคม 2566 ตรวจสอบตำแหน่งงานและเงื่อนไขทุกตำแหน่งได้ที่นี่

กรมทางหลวงชนบท ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  2 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโทขึ้นไป

2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 15 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง

ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  35 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

4.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมทางหลวงชนบท

คลิกอ่านรายละเอียด ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน