คลังจ่อชงรัฐบาลชุดใหม่ ตัดสิทธิคนรวยรับ "เบี้ยผู้สูงอายุ"

16 ก.ค. 2566 | 07:39 น.

คลังเตรียมแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เสนอรัฐบาลชุดใหม่ สร้างความยั่งยืน ชงตัดสิทธิคนรวยรับ "เบี้ยผู้สูงอายุ” เน้นใช้นโยบายพุ่งเป้าช่วยกลุ่มเดือดร้อนมากที่สุด

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการ ทั้งในส่วนของการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายไว้เสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินนโยบายการคลังมีเสถียรภาพอยู่ภายใต้กรอบของวินัยการเงินการคลัง ผ่านแผนการปรับโครงสร้างภาษี เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว

โดยมาตรการลดรายจ่าย เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว คือ การตัดงบผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงหรือผู้สูงอายุที่ร่ำรวย เนื่องจากควรใช้นโยบายการคลังที่พุ่งเป้ามากขึ้น เพื่อช่วยเหลือไปยังกลุ่มคนที่มีความเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลมีภาระที่จะต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 90,000 ล้านบาท จากอดีตที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ที่ปีละ 50,000 ล้านบาท

“คนรวยที่มีอายุเกิน 60 ปี ควรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเดือนละ 600 – 800 บาทหรือไม่ และควรลดรายจ่ายตรงนี้ลงแล้วนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้อย่างอื่นดีกว่าหรือไม่ เป็นประเด็นที่จะต้องไปศึกษากันต่อว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้เงินส่วนนี้เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนควรได้รับ หรือเป็นสิทธิของประชาชนเฉพาะที่เดือดร้อน ไม่มีความสามารถในการหารายได้เท่านั้น”

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีแผนปฏิรูประบบภาษี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว มีประมาณ 20 ตัว แต่เรื่องของโครงสร้างภาษีไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้