svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการหลายอัตรา

03 มิถุนายน 2566

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการหลายอัตราสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบตำแหน่งงาน คุณสมบัติได้ที่นี่ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 อัตรา 

2.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จ.สกลนคร จำนวน 1 อัตรา 

3.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา 

4.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตาก จำนวน 1 อัตรา 

5.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.บุรีรัมย์  จำนวน 1 อัตรา 

5.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา 

6.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิก

9.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ฉะเชิงเทราจำนวน 1 อัตรา

10.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จ.สกลนคร จำนวน 1 อัตรา

11.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 1 อัตรา

12.ตำแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองธารโต จ.ยะลา จำนวน 1 อัตรา

13.ตำแหน่งนายช่างเทคนิก ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการการกรม กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

14.ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ 

15.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง จำนวน 1 อัตรา

16.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา

17.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา

18.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นราธิวาส จำนวน 1 อัตรา

19.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา 

20.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นราธิวาส จำนวน 1 อัตรา

21.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา  

22.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

23.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.พะเยา จำนวน 1 อัตรา

24.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา

25.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

26.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

27.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

28.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

29.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นครนายก จำนวน 1 อัตรา

30.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา

31.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 1 อัตรา

32.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา

33.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สระแก้ว จำนวน 1 อัตรา

34.ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.หนองคาย จำนวน 1 อัตรา

35.ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง

  • เริ่มจ้างวันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบอัตราพนักงานราชการรอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

คุณสมบัติทั่วไป

  • สัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง หรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด เป็นต้น 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

คลิกอ่านรายละเอียด ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2