svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เบรกโรงรับจำนำเอกชนโขกดอกเบี้ยสูง พม.เปิด สธค. หั่นดอกเหลือ 25 สตางค์

06 กุมภาพันธ์ 2566

พม. เบรกโรงรับจำนำเอกชนโขกดอกเบี้ยสูง เปิด สธค. โรงรับจำนำเพื่อสังคม แห่งที่ 43 หั่นดอกเบี้ยเหลือ 25 สตางค์ต่อเดือน ช่วยประชาชนประสบปัญหาทางการเงิน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินเปิดสถานธนานุเคราะห์ สาขาที่43 อาคารสถานธนานุเคราะห์จ.ราชบุรี รับจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน

เบรกโรงรับจำนำเอกชนโขลกดอกเบี้ยสูง พม.เปิด สธค. ดอกเบี้ย25 สตางค์ นางพัชรี  อาระยะกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าสถานธนานุเคราะห์ (สธค.) หรือโรงรับจำนำของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินและผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า โดยรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยไม่ให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกค่าบริการสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบัน สธค. ได้เปิดสถานธนานุเคราะห์  43 แห่ง  แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานคร  29 แห่ง และปริมณฑล จำนวน 4 แห่ง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขความยากจนของประชาชน โดยสามารถนำสิ่งของมาจำนำ และเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับ การบริการทางสังคมที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ

ด้านนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในระยะสั้น โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง  เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปลงทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

 

โดย สธค.  มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ดังนี้ 1) เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน  2) เงินต้น 5,001 - 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท ต่อเดือน  3) เงินต้น 10,001 - 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาทต่อเดือน 4) เงินต้น 20,001 - 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน

"สธค. คิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในธุรกิจโรงรับจำนำ เพียงร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) และมีนโยบายรับจำนำทรัพย์ประเภททอง นาก เงิน และรูปพรรณ ไม่เกินร้อยละ 87.5 ของราคาทองรูปพรรณในท้องตลาด ซึ่งให้ราคารับจำนำที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังปรับภาพลักษณ์เปลี่ยนโฉมการบริการใหม่ ตั้งแต่ภาพลักษณ์ภายนอกด้านอาคารสถานที่ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น คล้ายคลึงสถาบันการเงินต่างๆ และการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน”